Info

Viktig informasjon

Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

– Tinglyste servituitter:
1932/901935-1/105 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 23.09.1932
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl. Erklæringen inneholder forpliktelser for eier hva gjelder skader eller ulemper som kan oppstå på vann- og kloakkledningene.

– 1932/145-2/105 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 03.11.1932
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl. Erklæringen er av eldre dato og noe vanskelig å tyde.

– 1932/901936-1/105 Bestemmelse om veg. Tinglyst 16.12.1932
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl og ble opprettet når denne eiendommen ble utskilt. Erklæringen omhandler en midlertidig fritagelse av opparbeidelse av vei, samt tillatelse til bygging med blant annet forpliktelse til opparbeidelse av vei, fortau og kloakk. Evt grunnervervelse må skje uten utgift for kommunen. Gjerde må settes opp etter reguleringsvesenets bestemmelser.

– 1938/13533-1/105 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 23.12.1938
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl. Megler har ikke lykkes i å finne erklæringen hos Statens Kartverk eller Digitalarkivet, og har derfor ikke kunnet kontrollere dens innhold. Kjøper overtar ansvar og risiko tilknyttet dette.

– 1967/12827-1/105 Erklæring/avtale. Tinglyst 25.09.1967
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl. Erklæringen inneholder forpliktelse for eier av eiendommen til å følge Vann- og kloakkvesenets reglement.

– 1970/7895-1/105 Erklæring/avtale. Tinglyst 18.05.1970
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk.
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl.
Inneholder en tillatelse til Oslo Lysverker til å sette opp å ha stående en transformatorstasjon for spenning med inn- og utføring av kabler og ledninger fra og til fordelingsnettet. Det kan ikke bli foretatt beplantninger eller foranstaltninger som kan hindre adkomst for personer eller transportmidler eller svekke stasjonen på annen måte.

– 1994/65357-1/105 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 16.11.1994
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo vann- og avløpsverk
Gjelder denne registerenheten med flere. Erklæringen er en overenskomst mellom eierne av gnr/bnr 33/1188, 686, 635 og 1187 hvor de i fellesskap er ansvarlige for ledningenes drift og vedlikehold. Utgifter deles med like deler på eierne uten hensyn til hvor på den felles stikkledning arbeidene befinner seg.
Erklæringen er overført fra eiendommens hovedbøl.

– 2020/3174997-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst 14.10.2020 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:OSLO KOMMUNE
Org.nr: 958935420. Det er gitt midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven i kravet om å opparbeide offentlig vei. Dispensasjon kan trekkes tilbake, og eier vil da ha en plikt til å opparbeide veien i regulert veibredde på egen bekostning. Inneholder også bestemmelse om at eier må vederlagsfritt gi avståelse av egen tomt til veigrunn.

Erklæringene ligger vedlagt i salgsoppgaven og alle interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med disse.

I tillegg skal rettighetserklæring (vedlagt i salgsoppgaven og en forutsetning for delingstillatelse av tomten) tinglyses.

Vei / Vann / Avløp
Stikkveg ned fra Dagaliveien (Fahlstrøms terrasse) er privateid.
Veirett over 33/636 og 33/1765 er befestet ved dom, jf. byggesak 201918319-61.
Veiforbindelse for omsøkt parsell ned til eiendom 33/636 og videre ut til offentlig vei skal være
over 33/635, og tinglyses.

Eiendommen skal koble seg på private stikkledninger for vann og avløp som går over ny parsell, fram til hovedledninger for vann og avløp i Dagaliveien. Det tinglyses en rettighetserklæring (vedlagt i salgsoppgaven) som gir gnr/bnr 33/635 rett til å ha liggende stikkledninger for vann og avløp med nødvedige kummer gjennom denne eiendommen og frem til felles stikkledninger på samme eiendom.

Kostnader til drift, brøyting og vedlikehold av veiene til boligene dekkes av sameierne.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
Det er krav om at midlertidig brukstillatelse gis før overtagelse, hvor kjøper kan ha rett til å holde tilbake et forholdsmessig beløp av kjøpesummen som sikkerhet for uferdig arbeid/at det blir utstedt ferdigattest. Ferdigattest blir utstedt ved ferdigstillelse av prosjektet. Selger bærer ansvar for at ferdigattest blir gitt i etterkant.

Det er gitt rammetillatelse datert 07.06.2021. Rammetillatelsen inneholder følgende vilkår for at igangsettingstillatelse kan gis:
– Ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes følgende dokumentasjon: Ny forhåndsuttalelse med godkjent ledningskart fra Vann- og avløpsetaten, tilknytning av stikkledninger for vann og avløp, bortledning av avløpsvann fra garasjeanlegg.
– Bekreftelse på at de utvendige ledningsanlegget har tilfredsstillende kvalitet og kapasitet. Gjelder når ny bolig skal knyttes til eksisterende ledningsnett. Det må dokumenteres at det er foretatt kapasitetsberegning som sikrer at kravene i TEK10 kap. 15 |||. «Utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg» ivaretas.
– Tinglyst erklæring om midlertidig dispansasjon fra plikten tl å opparbeide offentlig veg.

Vilkår for ferdigattest:
Dersom det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må følgende informasjon sendes PBE:
– Sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra avfallsmottaker.
– PBE vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak.
– Bekreftelse på at sluttdokumentasjonen er sendt til Vann- og avløpsetaten.
– Opparbeidelse av intern vei på gnr/bnr 33/635 må være ferdigstilt før brukstillatelse gis.

Verdi ved skattefastsetting
Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til hovedformål bebyggelse og anlegg, nåværende i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. Eiendommen er regulert til byggemråde for boliger i reguleringsplan, S-4220, vedtatt 15.03.2006, men det er en pågående plansak (202102096) som er en revisjon av S-4220/Småhusplanen. Revisjonen består av en detaljregulering og iflg. Oslo kommune sine nettsider skal revisjonen gi nye juridisk bindende føringer og rammer for byggesaksbehandling i områdene der planen gjelder. Videre skal den reviderte planen bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen. Konferer megler ved spørsmål eller se ytterligere informsjon på Oslo kommune sine nettsider.

Eiendommen (eksisterende villa og hage) er oppført på gul liste. Iflg. delingstillatelse har byantikvaren uttalt seg om tremannsbolig og underjordisk garasje i byggesak 201717790-19, og har opplyst følgende: Byantikvaren vil ikke motsette seg tiltaket som innebærer nybygg i hagen. Byantikvaren har ingen merknader til endring av gårdsplassen og nedkjøring til garasjekjeller.

Eiendommen er registrert på følgende temakart hos Plan og bygningsetatens hjemmeside for planinnsyn:
– Fortidsminner/mindre funnpotensial.
– Gul liste.
– Marin grense.

I henhold til Plan og bygningsetatens hjemmeside for planinnsyn er følgende planer under arbeid i nærområdet til eiendommen:
– Dagaliveien 11 E: Riving av enebolig. Det ble gitt avslag i 2019.
– Fahlstrøms terrasse 3: Etablering av svømmebasseng.
– Dagaliveien 13 A og B: Innvendig ombygging, oppføring av balkong og bruksendring.

Beskrivelse av sameiet
En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25. Det vil bli laget vedtekter som blir sendt ut til kjøperne i god tid før overtakelsen. Sameiet vil opprettes før overtagelse. Kjøper gir ved inngåelse av kjøpekontrakt fullmakt til selger til å stifte sameiet.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Faste, løpende kostnader
Det er ikke lagt opp til fellesutgifter. Dette blir opp til de nye eiere å eventuelt etablere.

Kjøper må påregne kostnader til:
– TV og internett
– Kommunale avgifter
– Eiendomsskatt
– Bygg- og innboforsikring
– Andre normale vedlikeholds- og driftsutgifter

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte. Kommunale avgifter ligger historisk i størrelse omfang +/- kr 15 000,- pr. husstand pr. år. Utover dette vil privat forbruk varierer ut ifra eget forbruk.

Oslo kommune har eiendomsskatt. Eiendomsskatten beregnes først når prosjektet får igangsettingstillatelse. Her ligger en beregningsmodell til grunn. Eiendomsskatten er p.t. på 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Beregningsgrunnlaget finnes her:
https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal-du-betale-i-eiendomsskatt/.
I tillegg til faste løpende kostnader for TV og internett må det påregnes tilkoblingsavgift.

Oppgjør
Det skal innbetales depositum på 10 % av kjøpesum, jf. bustadoppføringslovas § 46 (2), senest 7 virkedager etter utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringslovens §12. Resterende beløp innbetales før overtagelse.

Beløpet (depositumet) renteberegnes til fordel for kjøper.

Det tas forbehold om at selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslovens §47 (selvskyldnergaranti) og dermed vil depositumet bli et forskudd som utbetales til selger. Selger tar forbehold om å stille garanti etter § 47 for hele sluttoppgjøret.

Ta kontakt med megler ved spørsmål rundt garantier / oppgjør.

Det oppfordres til å ha finansiering klart ved innsending av kjøpetilbud. Bud med forbehold om finansiering vil bli prioritert etter bud uten.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person.

Finansiering
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Alle kjøpetilbud som gis med forbehold om finansiering vil blir prioritert etter bud med finansieringsbekreftelse. Derfor anbefales alle interessenter å ha avklart finansiering ved levering av kjøpetilbud.

Adgang til utleie (boligformål)
Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, så fremt arealet er godkjent for varig opphold iht. plan- og bygningsloven og har forsvarlig radonnivå.

Konsesjon / Odel
Det er ikke krav om søknad om konsesjon.
Det hviler ikke odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse
Selger starter byggearbeidene etter at 1 leilighet er solgt.
Det tas forbehold om endelig godkjenning i Oslo kommune. Byggetid er estimert til 14-18 mnd. etter vedtatt byggestart. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.

Kjøper plikter å overta selv om seksjoneringen ikke er tinglyst per overtagelsen. Overtagelse kan skje mot § 47-garanti for sluttoppgjøret, eller at sluttoppgjøret beror på klientkonto.

Hver av partene kan si seg fri fra avtalen dersom arbeidene ikke kan komme i gang eller må avbrytes i så lang tid at forutsetningene for avtalen blir vesentlig endret, jfr. bufl. § 60.

Selger vil cirka 6 måneder før forventet ferdigstillelse varsle kjøper om antatt overtalelsesperiode innenfor et tidsintervall på cirka 3 måneder. Selger vil cirka 2 måned før forventet ferdigstillelse varsle kjøper om antatt overtakelsesperiode. Dette vil kun være av veiledende karakter, og utløser ikke krav om dagmulkt ved eventuell forsinkelse.

Endelig overtakelsesdato vil bli gitt med minst 30 dagers varsel, jfr. bufl. § 15 første ledd.

Midlertidig brukstillatelse må foreligge før overtagelse kan gjennomføres.

Selgeren skal informere kjøperen dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøperen.

Kjøpekontrakt
Det vil bli benyttet standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten og eventuell aksept av bud fra selger gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er vedlagt som del av denne salgsoppgaven.

Selgers forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
– Det er gitt rammetillatelse for tiltaket og delingstillatelse på eiendommen. En forutsetning for handelen er at tomten blir fradelt og tiltaket blir gitt igangsettingstillatelse slik at byggearbeidene kan starte. Frist for avklaring av dette forbeholdet er satt til 01.02.2022.

– Det tas forbehold om at det kan bli mindre vesentlige endringer og arealavvik som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt, rådgivere og under utførelse.

– Det tas forbehold om en tilfredsstillende finansiering og entreprise, etter Selgers oppfattelse.

– Det tas forbehold om uvanlig lang saksbehandlingstid i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

– Det tas forbehold om mindre endringer som følge av krav fra offentlige instanser.

– Det tas forbehold om at planskisser og utomhusplan kun er ment som forslag og at standard leveranse kan avvike fra disse. Der det er avvik mellom planskisser, utomhusplan og leveransebeskrivelse er det leveransebeskrivelse som gjelder.

– Det tas forbehold om at det vil være avvik, både når det gjelder utsikt og utsyn, samt bygningsmessig avvik. 3D bildene er kun ment som illustrasjoner.

Solgt ihht bustadoppføringsloven
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving
Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår «gi bud»-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Lov om hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg
1% inkl. mva av endelig kjøpesum i tillegg til provisjonen tilkommer kr 9.850,- inkl. mva og kr 11.650,- inkl. mva (for hele prosjektet).
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 12 375,- pr. enhet, i tillegg til alle påløpte utlegg samt avtalte tillegg.

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 301
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 635